Charakteristika odboru CHEMIK OPERÁTOR – TECHNOLÓG PALÍV A BIOPALÍV

Študijný odbor 2860 K chemik operátor, technológia palív a biopalív, je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách. Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja chemického priemyslu.

Absolvent študijného odboru chemik operátor je pripravený vykonávať prácu vonkajšieho a vnútorného operátora v chemických priemyslových spoločnostiach. (V rámci spolupráce so spoločnosťou majú v súčasnosti žiaci tohto študijného odboru  možnosť prihlásiť sa do štipendijného programu VEKTOR. Viac informácií nájdete na www.slovnaft.sk/vektor )

Učebný plán