MATURITNÁ SKÚŠKA

 1. TERMÍNY KONANIA MS
  MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, alebo február nasledujúceho školského roka).
 2. Riadne skúšobné obdobie
  Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:
  – 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  – 17. marec 2021 (streda) – cudzie jazyky
  – 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika
  Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť
  po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania (akademický týždeň). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.
 3. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 nájdete TU
 4. Okruhy maturitných tém sú zverejnené na webovom sídle školy: nájdete TU
 5. Viac informácií nájdete TU