MATURITNÁ SKÚŠKA

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
  • Slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 12. marca 2019 (utorok);
  • Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 13. marca 2019 (streda);
  • Matematika 14. marca 2019 (štvrtok);
  • Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra 15. marca 2019 (piatok).
 2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.
 3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne – 4.- 7. september. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
 6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 7. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.
 8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

 

 • Okruhy maturitných tém budú vyvesené na výveske k maturitným skúškam  na 2. poschodí oproti kabinetu SJL do 30. októbra 2018.
 • Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov pre EČ MS nájdete TU