Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia pripravuje žiaka na činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby a riadenia odvetví životného prostredia. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja odvetví ŽP, chemického priemyslu, ochrany a tvorby ŽP, ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich. Štúdium odboru využíva poznatky z odvetví chémie, chemickej technológie pre využitie v oblasti ochrany životného prostredia. Jedná sa o odbor, ktorý pripraví pracovníka schopného riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia. Počas štúdia sa kladie dôraz na chemické, fyzikálno-chemické a ekologické disciplíny. Študenti získajú znalosti a zručnosti z analytickej chémie životného prostredia, z technológii úpravy a čistenia vôd, vzduchu a pôdy, z problematiky recyklácie a likvidácie odpadu, z ekológie, legislatívy v oblasti životného prostredia a z moderných postupov pri tvorbe ŽP.

Podrobné informácie (pdf)