PRACOVNÍK MARKETINGU

Študijný odbor 6405 4 pracovník marketingu je široko koncipovaným odborom. Absolvent študijného odboru ovláda odbornú terminológiu, základné technologické postupy pri výrobe príslušného sortimentu výrobkov, ich vlastnosti, ponuku, distribúciu, využíva výsledky prieskumu trhu, techniku predaja, obsluhu informačných technológií, inú techniku v administratívnej činnosti a základy účtovnej evidencie v obchode a službách. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v oblasti odbytu, obchodu a služieb. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom v príslušnom odbore.

V oblasti cestovného ruchu absolvent ovláda prírodné, historické a kultúrne podmienky rozvoja organizovaného a individuálneho cestovného ruchu krajín jednotlivých kontinentov, najmä Európy a osobitne Slovenska, administratívu chodu cestovnej kancelárie, vyzná sa v hotelových a gastronomických službách, má znalosti z regionálneho rozvoja Slovenska.
Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Školský vzdelávací program Pracovník marketingu

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Učebné osnovy:

Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.