CREDCHEM

Škola je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem“ – (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET – Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v SR v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

Základné informácie