ENVIROPROJEKTY

Projektová činnosť školy v oblasti environmentálnej výchovy sa sútreďuje na prepojenie teoretického s praktickým vzdelávaním hravou a pre žiakov atraktívnou formou.

Enviroprojekt: Po stopách – školská vodohospodárska mapa

Hlavným cieľom projektu bola tvorba originálnej učebnej pomôcky – školskej vodohospodárskej mapy, ktorá svojou komplexnosťou ponúka širokospektrálne použitie pri výučbe viacerých predmetov. Realizačný tím projektu vykonal skúmanie lokálnych povrchových vôd a celoplošné skúmanie vodohospodársky významných vodných plôch a tokov Dunaja. Pripravil fotodokumentáciu cieľov skúmania, odobral vzorky vody a následne ich analyzoval, vykonal ďalšie lokálne merania a pozorovania.
Výsledky projektu boli zverejnené na konferencii, ktorá sa konala 20.10.2011. Pomôcku – vodohodpodársku mapu, sprievodný videofilm ocenili pozvaní hostia z Ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, učitelia a 102 žiakov z 12 základných škôl. Pre účastníkov seminára ako aj širokú pedagogickú verejnosť je k dispozícii zborník s výsledkami projektu.

Environprojekt

[layerslider id=“7″]


Enviroprojekt: Model mestskej čistiarne odpadových vôd

Projekt „Model mestskej čistiarne odpadových vôd“ bol vypracovaný v termíne od 1.9.2004 do 31.12.2004. Pripravená pomôcka má zabezpečiť komplexnú informovanosť žiakov o charakteristike odpadových vôd, o zdrojoch a delení odpadových vôd, o produkcii odpadových vôd na Slovensku, o zariadeniach a procesoch, ktoré prebiehajú pri čistení odpadových vôd, o ukazovateľoch, na základe ktorých sa hodnotí kvalita vody. Žiaci súčasne získajú informácie aj o legislatíve čistenia odpadových vôd.
V rámci projektu boli uskutočnené aj exkurzie so študentmi z realizačného týmu projektu na Ústrednej čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni.

Enviroprojekt

Kvantitatívne výstupy z projektu tvoria:

1. prezentácie v PowerPointe
2. www-stránka
3. model ÚČOV vo Vrakuni, model dosadzovacej nádrže,
4. postery (plagáty)
5. prezentačný materiál
6. sada fólií
7. fotoalbum

Projekt možno z tematického hľadiska rozdeliť na 5 častí:

1. I. VODA (informácie o vode, druhoch vody, jej základných vlastnostiach, typických zdrojoch znečistenia)
2. II. ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD (prehľadné spracované informácie o čistení odpadových vôd – o procesoch a zariadeniach, ktoré pri čistení prebiehajú)
3. III. ANALÝZA VODY (informácie o sledovaní parametrov kvality vôd na výstupe z čistiarne odpadových vôd)
4. IV. LEGISLATÍVA ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD (informácie o zákonoch a vyhláškach týkajúcich sa nakladania s vodami)
5. V. ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V SR (údaje o množstve odpadových vôd a čistení odpadových vôd na Slovensku a v Bratislavskom kraji)

Použitie projektu sme si osobne overili v 3. ročníku pri opakovaní témy Voda – úprava odpadových vôd v rámci predmetu Chemická technológia. Študenti ocenili názornosť pomôcky – modelu a upevnili si vedomosti o spôsobe čistenia odpadových vôd.

Odporúčame použiť pomôcku ako motivačnú a zaradiť ju do vyučovania v predmete ekológia. Navrhujeme povzbudiť záujem študentov exkurziou na najbližšiu mestskú čistiareň odpadových vôd, kde budú mať študenti možnosť rozšíriť svoje poznatky.
Veríme, že predkladaný projekt prispeje k informovanosti mládeže o dôležitej zložke nášho životného prostredia – o vode.