ESF PROJEKTY

Škola realizovala projekty financované z prostredkov Európskeho sociálneho fondu:

Rozvoj a podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov chemických odborných predmetov pôsobiacich v oblasti sekundárneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných chemických predmetov na základe priamych požiadaviek novo vzniknutého podniku Peugeot Slovakia v bratislavskom regióne. Ďalším odborným vzdelávaním učiteľov sa sledovalo dosiahnutie požadovanej kvalifikačnej úrovne absolventov stredných škôl. Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných chemických predmetov sa realizovalo prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školiacom pracovisku technického francúzskeho lýcea za účelom poskytovania kvalifikácie v súlade s potrebami trhu práce.

 

Centrum odborného vzdelávania a informácií ako základ prispôsobovaniu vzdelávania požiadavkám trhu práce

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj ľudských zdrojov v Bratislavskom kraji prostredníctvom vybudovania Centier odborného vzdelávania a informácií, ktoré sa stanú kľúčovými aktérmi pri prispôsobovaní odborného vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Tento cieľ projektu je plne v súlade s cieľom Opatrenia 2.1 ako aj v súlade s globálnym cieľom Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3, ktorým je zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.