LEONARDO DA VINCI – Mobility

Ciele projektu

Žiaci získajú počas stáže poznatky o práci v chemickom laboratóriu inej európskej krajiny, overia si svoje vedomosti a zručnosti v odlišnom pracovnom prostredí, spoznajú kultúrne a regionálne zvyky krajiny, nadobudnú praktické skúsenosti v používaní cudzieho jazyka.

Účastníci odbornej prípravy získajú vedomosti, zručnosti v oblasti práce v chemickom laboratóriu s ohľadom na potreby praxe a zamestnávateľských organizácií v krajinách EÚ.
Získajú vedomosti a zručnosti pri stanovení fyzikálno-chemických konštánt a vlastností materiálov, pri realizácii metód odmernej analýzy, spektroskopickej analýzy, separačných metód.

Budú schopní samostatne:

  • realizovať vzdelávacie jednotky,
  • zvoliť vhodnú metódu, prostriedky, prístrojové vybavenie a pomôcky na realizáciu,
  • vyhodnotiť namerané dáta,
  • vypracovať protokol

Zlepšia svoju úroveň spoločenskej aj odbornej komunikácie v modernom cudzom jazyku, získajú odbornú terminológiu potrebnú pre vstup do praxe v rámci európskeho trhu práce.

SOŠ chemická ako vysielajúca organizácia

SOŠ chemická vysiela žiakov na 3-týždňovú stáž, ktorú absolvujú v nasledovných zahraničných odborných školách. Parteri projektu – primajúce organizácie zabezpečia realizáciu vzdelávacích jednotiek vo svojich laboratóriách alebo iných odborných pracoviskách.

IIS Pietro Scalcerle
Via delle Cave 174
351 36 Padova – Veneto ITD3
Taliansko
Střední průmyslová škola Pardubice
Poděbradská 94
530 09 Pardubice
Česká Republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Cesta brigádníků 693
278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček
Česká republika
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

SOŠ chemická ako prijímajúca organizácia

SOŠ chemická zabezpečí realizáciu stáže vo svojich laboratóriách, na odborných pracoviskách vysokých škôl a zamestnávateľov v oblasti chemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu.