ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Školský internát – ako súčasť Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave, je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie a stravovanie žiakom a žiačkam stredných škôl.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte (ďalej len „ŠI“) zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky a ubytovaní žiaci sú zadelení do výchovných skupín podľa ročníkov a typu školy.

POLOHA
 • ŠI sa nachádza v tesnej blízkosti SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 • Vzdialenosť od školy: do 30 m
PRIJATIE NA ŠKOLSKÝ INTERNÁT

O prijatí žiaka do ŠI rozhoduje riaditeľka SOŠ chemickej, a to na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka do 15. júna príslušného kalendárneho roku. Každý žiadateľ je následne písomne informovaný o prijatí/neprijatí na ŠI najneskôr do 30. júla. Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok.

Každý žiak je pri nástupe do ŠI oboznámený so školským poriadkom ŠI a ubytovacím poriadkom, ktoré je povinný dodržiavať.

PRÍCHOD A ODCHOD

ŠI je ubytovaným žiakom k dispozícii počas celého školského roka, s výnimkou školských prázdnin a víkendov, kedy musia ŠI opustiť.

 • Povinný odchod domov:  piatok.
 • Príchod žiakov z domu do ŠI: v nedeľu od 15:00 hod.
 • Príchod žiakov na internát  počas pracovných dní (pondelok – piatok) sa internát:  od 14:00 hod.
KONTAKT
Školský internát pri SOŠ chemickej
Vlčie hrdlo 1033
821 07 Bratislava
Tel.: 0911 848 302

E-mail: internat@sosch.sk

UBYTOVANIE

ŠI poskytuje ubytovanie v 2 posteľových izbách bunkového systému. Na každej bunke je samostatná toaleta, 2 umývadlá a sprchový kút. Vnútorné vybavenie izieb je v dobrom stave.

Mesačný poplatok za ubytovanie je 110 EUR.

Ubytovaní žiaci sa stravujú v priestoroch školy.

Ubytovaným žiakom je k dispozícii:

 • zariadená kuchynka na zohrievanie jedál
 • spoločenská miestnosť
 • internetové pripojenie WIFI
 • školský areál na športovanie a relax
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Výchovný program a Ročný plán práce ŠI sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

BANKOVÉ SPOJENIE k ÚHRADE POPLATKOV
Názov účtu   BÚ – Prijímový účet, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Číslo účtu   SK55 8180 0000 0070 0047 3280
BIC   SPSRSKBA
IČO   42253900
Konštantný symbol   0308
Variabilný symbol   rodné číslo žiaka/žiačky
Do poznámky   meno, priezvisko a trieda

OZNAM pre žiakov ubytovaných v Internáte pri SOŠ chemickej

Informácie pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2023/2024

Každý ubytovaný žiak bude mať k dispozícii:

 • posteľné prádlo,
 • vankúš a paplón,
 • v každej bunke je samostatné sociálne zariadenie so sprchou, bunka predstavuje 2 dvojposteľové izby,
 • spoločná kuchynka pozostáva z vybavenej kuchynskej linky, mikrovlnnej rúry, 2 chladničiek a šporáku,
 • na chodbe sa nachádza spoločná študovňa,
 •  pripojenie na internet,

Adresa školy: SOŠ chemická,  Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH  ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  • Nástup žiakov do internátu je 03. 09. 2023  od 15.00 do 20.00 hod.
  • Po príchode sa žiaci hlásia u vychovávateľov na prvom poschodí internátu, ktorí ich usmernia v procese ubytovania.
  • Pri nástupe je potrebné predložiť: občiansky preukaz a 2 ks fotografií 3 x 3,5 cm.
  • Pri nástupe do internátu budú žiaci poučení o vnútornom poriadku internátu, režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v internáte.
  • Dôležité je priniesť si vhodnú obuv na prezúvanie, osobné a hygienické potreby.
  • Cenné veci a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť,
  • Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú prezentované na stretnutí rodičov a ubytovaných žiakov dňa 03. 09. 2023 o 16.00 hod. v priestoroch internátu. Žiaci dostanú rozhodnutia o prijatí a predpis platieb na daný šk. rok.