Charakteristika odboru Technológia kozmetiky a chemických liečiv

Študijný odbor 2847 6 technológia kozmetiky a chemických liečiv je široko profilovým študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách. Odbor reaguje na trendy v oblasti ochrany kozmetických prípravkov a spotrebiteľa formou preventívnej predbežnej, priebežnej a výstupnej kontroly vo výrobe chemických liečiv a kozmetických produktov a ich skladovania, distribúcie a zabezpečenia v predajniach voči poškodeniu a znehodnoteniu ich kvality.

Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore.

Školský vzdelávací program Technológia kozmetiky a chemických liečiv

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Učebné osnovy:

Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.