TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

Študijný odbor 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv je široko profilovým študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách. Odbor reaguje na trendy v oblasti ochrany kozmetických prípravkov a spotrebiteľa formou preventívnej predbežnej, priebežnej a výstupnej kontroly vo výrobe chemických liečiv a kozmetických produktov a ich skladovania, distribúcie a zabezpečenia v predajniach voči poškodeniu a znehodnoteniu ich kvality.

Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore.

Profil absolventa

Učebný plán

Naše výrobky