Program Škola priateľská deťom

Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

  • UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.
  • O titul Škola priateľská k deťom sa tento školský rok uchádza aj naša SOŠCH.
  • Program Škola priateľská k deťom je aj v školskom roku 2017/2018 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch.
  • Cieľom programuje vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu. Kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť.

 

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť tieto kritériá: