Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B

Charakteristika odboru Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

Študijný odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Trvanie štúdia

Štúdium trvá:

  • 2 roky pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním v odboroch skupiny 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné vyššie odborné štúdium)
  • 3 roky pre uchádzačov s úplným stredným všeobecným vzdelaním (gymnázium) alebo úplným stredným odborným vzdelaním v iných odboroch ako skupina 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné špecializačné štúdium)

Formy štúdia

Výchova a vzdelávanie sa organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia.

Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná alebo diaľková. V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia – kombinované štúdium.
Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.
Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín, jedna konzultačná hodina je spravidla desať vyučovacích hodín.
V stredných odborných školách sa odporúča kombinované štúdium, v ktorom sa kombinuje teoretické vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a praktické vyučovanie formou denného štúdia.

Teoretická a odborná zložka vzdelania

Vzdelanie, ktoré poskytuje odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu má teoretickú a praktickú odbornú zložku.

Teoretická zložka pozostáva z vyučovania predmetov aplikovaná chémia, materiálové bilancie, biochémia, chemometria, metrológia, kontrola kvality, základy práva, toxikológia a technická angličtina.
V praktickej príprave sa vyučujú predmety laboratórne cvičenia, prax – kontrola kvality, prax – metrológia a aplikovaná informatika.
Vyučovanie cudzieho jazyka vychádza z predpokladu, že žiaci už absolvovali určitý typ stredoškolského vzdelávania, počas ktorého získali základné jazykové znalosti: fonetické, lexikálne, gramatické a štylistické.
Ťažisko odborného vzdelania je tak v oblasti teoretického ako aj praktického vyučovania. Základné odborné učivo poskytuje znalosti podstaty javov, princípov, zákonitostí a vzťahov, chemicko-technologických, ekonomických a environmentálnych súvislostí, ako aj schopnosť aplikovať tieto vzťahy a súvislosti pri riešení praktických úloh. Patrí sem predovšetkým učivo aplikovanej chémie, biochémie a toxikológie a aplikovanej informatiky.
Špeciálne odborné učivo je koncipované ako obsahový systém umožňujúci absolventom uplatniť sa v nových podmienkach praxe. Tvorí ho učivo odborných predmetov metrológia, chemometria, kontrola kvality, materiálové bilancie, laboratórne cvičenia a prax.
V odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné i rozširujúce (nadväzné) odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov alebo odborníkov z praxe. Súvislú odbornú prax vykonávajú žiaci individuálne v chemických laboratóriách a podnikoch, pri výrobe a kontrole kvality výrobkov, na hygienických staniciach, v chemických, mikrobiologických a biochemických laboratóriách v rozsahu po 10 dní v 1., 2. a v 3. ročníku. Odbornú prípravu skvalitňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach, prevádzkach, inštitúciách.

Školský vzdelávací program Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 Základné informácie o štúdiu (pdf)

Učebné osnovy:

Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.