Podmienky vykonania maturitných skúšok budú zverejnené a oznámené všetkým žiakom maturitného ročníka ihneď po vydaní usmernenia MŠVVaŠ SR.