Erasmus + v šk. roku 2015/2016

Projekt: EURÓPSKA CHEMICKÁ PRAX

Informácie o projekte nájdete TU

Odborná stáž žiakov strednej školy v Pardubiciach, 31. 10. – 13. 11. 2015

Štyria žiaci našej partnerskej strednej školy v Pardubiciach rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali spektrofotometrické stanovenia cholesterolu, izoláciu prírodných látok a prípravu kozmetických prípravkov, odmerné analytické metódy stanovenia oxidu siričitého vo víne, bielkovín, kyslíka. Spoločné dejiny, príbuzný jazyk aj mentalita našich národov sa podieľali aj na vzniku nových priateľstiev, návštev a srdečných spoločných posedení.

 

Odborná stáž žiakov strednej školy v Drážďanoch, 11. 10. – 26. 10. 2015

Traja žiaci z našej partnerskej školy: Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Nemecku absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax na našej škole v priestoroch chemických laboratórií v rámci projektu Erasmus+. V rámci tejto činnosti sa budú venovať syntéze liekových foriem, identifikácii účinných látok v týchto liekových formách, sledovaniu charakteristických vlastností a analytickému stanoveniu anorganických prvkov vo vybraných vzorkách.

Odborná stáž žiakov strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy,   06. 09. – 20. 09. 2015

Štyria žiaci strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy absolvujú v termíne od 06. 09. do 20. 09. na pôde SOŠ chemickej 2 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané hlavne na identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli, v potravinách, v mineráloch. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+.
Dúfame, že okrem odborných vedomostí si naši partneri odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

Odborná stáž žiakov SOŠ chemickej v Drážďanoch, 12. 04. 2015 – 25. 04. 2015

Piati žiaci SOŠ chemickej absolvujú v sprievode Ing. Jany Širokej v termíne od 12. 04. do 25. 04. 2015 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole – Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Nemecku. Budú sa venovať separácii látok gélovou elektroforézou, UV/VIS spektrometrii, IČ spektrometrii a chromatografii (IEC, TLC, GC). Vo voľnom čase navštívia pamätihodnosti a zaujímavé miesta v Drážďanoch. Stáž je súčasťou projektu ERASMUS+ s názvom Európska chemická prax.

Informácie o našej partnerskej škole nájdete TU