BIOTECHNOLÓGIA A FARMOLÓGIA

Študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia je široko profilovým študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov, kontroly a distribúcie daných produktov a v oblasti ich laboratórneho výskumu, v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny, výživy ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

Školský vzdelávací program Biotechnológia a farmakológia

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.