Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

  • ID: 1101

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia Študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia pripravuje žiaka na činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby a riadenia odvetví životného prostredia. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja odvetví ŽP, chemického priemyslu, ochrany a tvorby ŽP, ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich….

Viac...

Chemická informatika

  • ID: 1097

Chemická informatika Študijný odbor pripravuje žiakov na nové trendy rozvoja chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu ako aj odborov, ktoré produkty týchto odvetví využívajú. Odborné učivo sa okrem chémie, chemickej technológie a zariadení orientuje na problematiku využitia moderných technológií pre získavanie chemicko-ekonomických informácií v predmetoch výpočtová technika, chemické informácie a chemicko-ekonomické výpočty. Voliteľné predmety v 3. a…

Viac...

  • ID: 1096

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti, jazykové zručnosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, prírodných, ekonomických alebo informatických disciplín doma aj v zahraničí na zvolených vysokých školách.

Viac...

KONTROLNÉ ANALYTICKÉ METÓDY

  • ID: 1093

Základom odboru sú biochémia a analytická chémia. Profilujúcimi predmetmi sú klinická analýza, molekulárna biológia a mikrobiológia. Odbor je aplikáciou chemických, molekulárnych a bunkových princípov a technológií. Vo všetkých ročníkoch je bohatá dotácia laboratórnych cvičení z oblasti anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie. Nechýbajú laboratórne cvičenia z biológie, mikrobiológie a najmä nosného predmetu – biochémia.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

  • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

Biotechnológia a farmakológia

  • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...