BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – TECHNICKÉ LÝCEUM

3918 M 03 TECHNICKÉ LÝCEUM – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – 5-ročné

Študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia je široko profilovým študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov, kontroly a distribúcie daných produktov a v oblasti ich laboratórneho výskumu, v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Vzdelávanie je určené pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické, informatické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore v domácich aj zahraničných firmách.

Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie  v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.

Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín na zahraničných vysokých školách, vrátane vysokých škôl Slovenskej republiky.
Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.

Všeobecné vzdelávanie

Vzdelávací program je založený na pomerne širokom všeobecnovzdelávacom základe zodpovedajúcom požiadavkám na danú úroveň všeobecného vzdelania, s dôrazom na vyučovanie profilujúcich predmetov, ku ktorým patria cudzie jazyky, matematika a fyzika. Podporou výučby cudzích jazykov sa do obsahu vzdelávania začleňuje európska dimenzia.

Druhým vyučovacím jazykom programu je cudzí jazyk (anglický). Žiaci 5. ročníka maturujú z príslušného jazyka na úrovni C1 (štátna jazyková skúška).

Odborné vzdelávanie
Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj základy odborného vzdelávania opierajúce sa o základné odborné predmety, ktorých učivo plní predovšetkým prípravnú funkciu vo vzťahu k ďalšiemu štúdiu a pre uplatnenie v praxi. Predmety odborného vzdelávania sa vyučujú v cudzom jazyku a v slovenskom jazyku podľa platnej legislatívy, štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu.

Učebný plán umožňuje školám využitím predmetov dosiahnuť pružnú profiláciu štúdia podľa požiadaviek regiónu, podmienok školy a najmä záujmu a schopností žiakov pokračovať v ďalšom štúdiu. V priebehu štúdia žiaci získavajú prostredníctvom blokov odborných predmetov z oblasti chémie alebo ekonomiky vedomosti a zručnosti v oblasti trhového hospodárstva a ekonomiky priemyslu.
Vzdelávací program je tiež zameraný na vytváranie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom pre celoživotné vzdelávanie a pre získanie odbornej kvalifikácie.

Sú to:

  • schopnosť komunikovať, t.j. vedieť sa písomne a ústne vyjadrovať, vedieť vysvetľovať a porozumieť vysvetľovaniam iných,
  • schopnosť poznať a rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť niesť zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu iných,
  • schopnosť tvorivo riešiť problémy, t.j. identifikovať a analyzovať ich, vybrať a navrhovať optimálne riešenia,
  • schopnosť používať aritmetické a základné štatistické techniky pri riešení praktických situácii,
  • schopnosť využívať informačné technológie a pracovať s informáciami,
  • schopnosť začleniť sa do výskumných tímov,
  • schopnosť podnikania v oblasti priemyslu,
  • schopnosť dodržiavať predpisy BOZP na pracovisku.

Na študijný odbor Bilingválne technické lýceum sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ.

Informácie

Učebný plán

VIRTUÁLNA PREHLIADKA UČEBNÍ INFORMATIKY