3918 M 03 TECHNICKÉ LÝCEUM – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – 5-ročné

Študijný odbor 3918 M 03 TECHNICKÉ LÝCEUM bilingválne štúdium  je odborom, ktorý umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie v celej oblasti chemického priemyslu v prepojení na ekonomické vedy. Štúdium je 5-ročné v anglickom jazyku. Prvý ročník je zameraný na jazykovú prípravu a rozvoj jazykových kompetencií žiaka v oblasti odbornej prípravy na povolanie, alebo ďalšie vysokoškolské štúdium doma aj v zahraničí.

Vzdelávanie je určené pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické, informatické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore v domácich aj zahraničných firmách.

Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie  v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.

Na študijný odbor Bilingválne technické lýceum sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ.

Informácie

Učebný plán