ŠTUDIJNÉ ODBORY

BTL

TECHNICKÉ LÝCEUM - bilingválne 5-ročné

Študijný odbor technické lýceum 3918 M 03 je vhodný pre žiakov so záujmom o štúdium v cudzom jazyku a súčasne o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
Štúdium trvá 5 rokov a je určené pre žiakov 8. aj 9. ročníka.
Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín na zahraničných vysokých školách, vrátane vysokých škôl Slovenskej republiky.
Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   VSTUP DO BUDOVY

   LABORATÓRIUM FARMAKOLÓGIE

   KMEŇOVÁ TRIEDA

   BTC FAR

   BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

   Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru môže zastávať aj pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     LABORATÓRIUM ANORGANICKEJ CHÉMIE

     LABORATÓRIUM ORGANICKEJ CHÉMIE

     LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ BIOLÓGIE

     INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

     INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠK. ROKU 2023/2024
     Milí študenti,
     veríme, že ste sa počas letnýc h prázdnino oddýchli a plní síl sa vrátite do školských lavíc pripravení k štúdiu.
     Osobitne sa tešíme na nových študentov 1. ročníka :)

     Venujte teda pozornosť nasledovným informáciám.

     Školský rok 2023/2024 začína v pondelok dňa 04. 09. 2023.
     Študenti 1. ročníka nastupujú o 08,30 hod., študenti 2. - 4. ročníka prídu na 09,00 hod.
     Zoznamy prvákov budú zverejnené v pondelok na prízemí vo vestibule školy, zároveň budú vo vestibule triedni učitelia všetkých prvých tried.
     Potvrdenia o návšteve školy dostanú študenti hneď v pondelok.
     Harmonogram na celý týždeň oznámia triedni učitelia študentom svojich tried.
     V priebehu celého týždňa sa:
     - preberajú učebnice podľa harmonogramu - nižšie ročníky v utorok, vyššie ročníky v stredu
     - rozvrh hodín je platný od 05. 09. 2023 - zverejnený na EDUPAGE
     - realizujú sa triednicke hodiny: rozdelenie šatníkových skriniek, vnútorný školský poriadok, prístupy do edupage - 1. ročník)
     - zadelenie do záujmových krúžkov,
     - ekologické vychádzky (štvrtok, piatok - podľa harmonogramu)
     - testy telesnej zdatnosti (štvrtok, piatok - podľa harmonogramu)

     Tešíme sa na váš príchod a užívajte ešte posledné prázdninové dni.
     SOŠCH

     UBYTOVANIE NA INTERNÁTE - INFORMÁCIE na šk. rok 2023/2024
     Informácie nájdete TU

     CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
     Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
     V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

     POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA ÚČELY DAŇOVÉHO BONUSU a RODINNÝCH PRÍDAVKOV

     pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka je možné stiahnuť na stránke: www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk po zadaní rodného čísla dieťaťa do systému, alebo kliknite TU

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/21026 706
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/21026 707
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/21026 705