foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 3 2019
IMG_1153
foto 33 2019
IMG_1147

NOVÉ !!
INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU 2022/2023

Nástup do školy s otvorením školského roka pre všetkých študentov 1. - 4. ročníka sa uskutoční dňa 05. septembra 2022 (pondelok) o 09,00 hod.
Vzhľadom na stále prebiehajúce rekonštrukčné práce prosíme všetkých študentov, aby počkali na svojich triednych učiteľov pred budovou školy.
Študentov 1. ročníka si podľa zoznamov prevezmú príslušní triedni učitelia. Rozdelenie študentov 1. ročníka do tried bude zverejnené na vstupných dverách vestibulu školy.
Následne na triednickych hodinách dostatnú všetci študenti podklady, tlačivá, dotazníky, potvrdenia (o návšteve školy, pre potreby daňového bonusu a prídavkov na dieťa, pre potreby agendy na štatistické údaje, GDPR, ISIC karty ...).

Dňa 06. 09. 2022 - v utorok - si všetky triedy budú preberať učebnice podľa harmonogramu.
Informácie k vyučovaniu a rozvrhu hodín od 07. 09. 2022 (streda) dostanú študenti všetkých ročníkov od svojich triednych učiteľov.

PROSÍME zákonných zástupcov študentov 1. ročníka (okrem bilingválnych tried), aby zabezpečili svojim deťom biely plášť a biele nohavice (najneskôr do 20. 09. 2022).

DÔLEŽITÉ!!
Nástup a proces ubytovania študentov ubytovaných v Internáte pri SOŠ chemickej bude prebiehať dňa 04. 09. 2022 od 14,30 hod. Organizačné pokyny sú uvedené na web stránke pod záložkou "Internát", alebo kliknite TU

POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA ÚČELY DAŇOVÉHO BONUSU a RODINNÝCH PRÍDAVKOV

pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka je možné stiahnuť na stránke: www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk po zadaní rodného čísla dieťaťa do systému, alebo kliknite TU

Nie je potrebné čakať na vydanie potvrdenia zo strany školy, nakoľko sa dáta pre vydanie potvrdenia čerpaju z rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR.

Žiaci 1. ročníka si potvrdenia prevezmú 02. 09. 2021 od triednych učiteľov.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM - bilingválne 5-ročné

   Študijný odbor technické lýceum 3918 M 03 je vhodný pre žiakov so záujmom o štúdium v cudzom jazyku a súčasne o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Štúdium trvá 5 rokov a je určené pre žiakov 8. aj 9. ročníka.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín na zahraničných vysokých školách, vrátane vysokých škôl Slovenskej republiky.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru môže zastávať aj pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254