KONTROLNÉ ANALYTICKÉ METÓDY

Základom odboru sú biochémia a analytická chémia. Profilujúcimi predmetmi sú klinická analýza, molekulárna biológia a mikrobiológia. Odbor je aplikáciou chemických, molekulárnych a bunkových princípov a technológií. Vo všetkých ročníkoch je bohatá dotácia laboratórnych cvičení z oblasti anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie. Nechýbajú laboratórne cvičenia z biológie, mikrobiológie a najmä nosného predmetu – biochémia.

Absolventi majú široké uplatnenie vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, počnúc ekológiou (stanovovanie množstva škodlivín vo vzorkách životného prostredia a tvorba opatrení k zníženiu ich škodlivého vplyvu), v medicíne (podpora diagnostiky chorôb, omamné látky), pri zabezpečovaní kvality a zdravotnej neškodnosti liečiv a potravín, obsahu živín apod.

Predmet klinická chémia a analýza je rozšírením analytických metód zo štandardnej rutinnej analýzy, ktorú si žiaci osvoja na predmete analytická chémia. Klinická analýza navyše obohacuje žiakov o vedomosti z oblastí reflexnej fotometrie, coulometrickej titrácie, elektroforetických a imunochemických analytických metód, enzýmovej analýzy a biosenzorov. Posledné z troch menovaných metód nadväzujú na metodiku biochemickej analýzy, osvojenú v predmete biochémia.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie v ktorejkoľvek oblasti chémie, napr. v štátnych i súkromných laboratóriách, kontrolných oddeleniach, chemických a potravinárskych podnikoch, vzhľadom na nastúcu potrebu kvalifikovaných odborníkov na trhu práce doma aj v zahraničí.

Samozrejmosťou je možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách, najmä v nadväzujúcich odboroch domácich VŠ:

 • FCHPT STU
  • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
  • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
  • Biochémia a biomedicínske technológie
 • PriF UK (Biochémia, Medicínska biológia),
 • FPrV UCM (Aplikovaná analytická chémia).

Uplatnenie je možné nájsť aj na českých školách:

 • VŠCHT v Prahe
 • PřF UK
  • Klinická a toxikologická analýza
  • Medicínska chémia

Štúdium je 4-ročné a je ukončené maturitnou skúškou.

Učebný plán