Škola priateľská k deťom

Plnenie programu 

 1. Informovanie detí a rodičov o projekte Škola priateľská k deťom
 • internetová stránka školy sosch.sk PROJEKTY – Unicef; Projektová činnosť školy – Realizácia projektov
 • triedne aktívy rodičov
 1. Školenie pre personál školy
 • Dňa 18. 11. 2015 na Pedagogickej porade koordinátorka projektu oboznámila prítomných s projektom Unicef – Škola priateľská k deťom. Učitelia boli informovaní o plánovaných aktivitách a úlohách vyplývajúcich z projektu a vyzvaní na spoluprácu aj v rámci ich vyučovacích hodín.
 1. Nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF
 • Žiačky I. roč. pripravili nástenku zameranú na program Škola priateľská k deťom, upozorňujúcu na Dohovor o právach dieťaťa, telefónny kontakt na Linku detskej istoty, na ktorú sa môžu v prípade potreby obrátiť.
 1. Práva detí v školskom vzdelávacom procese
 • práva detí sú zahrnuté v školskom poriadku SOŠ chemickej
 • vo vestibule školy je k dispozícii schránka dôvery, kde môžu žiaci aj personál školy vyjadriť svoje názory, podnety a sťažnosti.
 • ľudským právam a Dohovoru o právach dieťaťa sa najrozsiahlejšie venuje na predmetoch občianskej náuky, etickej výchovy a slovenského jazyka.
 1. Participácia detí na chode školy
 • na základe požiadavky žiakov, vedúca jedálne umožnila stravujúcim sa žiakom, učiteľom a personálu školy, aby sa vyjadrili k stravovaniu a označili jedlá, ktoré by radi do jedálnička doplnili
 • naši žiaci sa zapájajú do množstva projektov, programov a súťaží školy (viď. www.sosch.sk). Osobne prezentujú školu na DOD, aktívne spolupracujú so základnými školami a za podpory vyučujúcich sa zúčastňujú na chemických, športových, humanitárnych a charitatívnych akciách.
 1. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko Viera 3
 • Dňa 11.11.2015 sa uskutočnil workshop žiakov I. A s Junior Ambasádorom Unicefu Alanom Murínom, kde sa žiaci formou interaktívnej hodiny dozvedeli o organizácii Unicef, jej cieľoch, zameraní a programe Škola priateľská k deťom.
 • 12.2015 sa 12 žiakov I. a II. ročníka zúčastnilo zbierky na pomoc deťom trpiacim podvýživou. Ponukou vianočných pohľadníc sme vyzbierali 201,31 €
 • Počas kampane Týždeň modrého gombíka, sa žiaci I. B zúčastnili zbierky na podporu programov riešenia podvýživy v Mauritánii a vyzbierali 280,47 €. Ešte pred začatím zbierky sme v centre Bratislavy oslovili známeho a populárneho Sajfu, ktorý sa s nami ochotne odfotil.
 1. Žiacky školský parlament/žiacka školská rada (ŽŠR)
 • prostredníctvom žiackej školskej rady si žiaci presadili, aby sa v školskom bufete predávali zdravé potraviny – čerstvé ovocie a jogurty
 • na podnet ŽŠR žiaci, ktorí dosiahli 18 rokov, môžu chodiť von počas veľkej prestávky
 • aj 1 z členov ŽŠR Matúš Biely sa zúčastnil aktivít v rámci projektu Škola priateľská k deťom

Koordinátorom programu  Škola priateľská k deťom je Mgr. Viera Brusnická