História -SOŠ, Račianska 78

Stredná priemyselná škola chemická, Račianska 78, Bratislavaspsch 2

Z histórie SPŠCH 

Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1951. Jej vznik si vyžiadala zvýšená potreba odborníkov stredného stupňa pre rozvíjajúci sa chemický priemysel Slovenska. Prvého septembra 1951 začínala s dvoma triedami prvého ročníka ako podniková škola pri Závode Juraja Dimitrova v Bratislave.

 Obdobie rokov 1951 -1971 

V školskom roku 1951/1952, keď škola bola po stránke hospodárskej a personálnej školou podnikovou, vo funkcii riaditeľa bol zamestnanec Závodu Juraja Dimitrova Eduard Kalát.
Po prevzatí budovy štátnou správou v roku 1952/53 sa stáva riaditeľom školy Eugen Beseda.
1.septembra 1959 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Doc.Ing.Libor Vozár, CSc. Desaťročie jeho pôsobenia v škole znamenalo dobudovanie najväčšej strednej chemickej školy v celej republike s dobre vybudovanými laboratóriami chémie, fyziky, elektrotechniky, fotografickou pracovňou ap.
V roku 1961 dostala škola názov „Stredná priemyselná škola chemická“. Dovtedy podľa školského zákona bol jej názov „Vyššia priemyselná škola chemická“.
Hoci škola bola zriadená pre chemickú technológiu, bola v školskom roku 1956/1957 rozšírená o odbor technológia mäsa a mäsových výrobkov, neskôr sa pričlenila špecializácia mraziarenstva, ktorá sa neskôr zmenila na odbor technológie konzervárenstva. Obe tieto špecializácie existovali v škole do roku 1972.

Rozvoj a činnosti školy v rokoch 1971 -1981

V týchto rokoch bol riaditeľom školy RNDr.František Puffler, nositeľ Radu práce. Do funkcie nastúpil v roku 1969. Počas tohto obdobia prešla SPŠCH bohatým vývojom. Menila svoju organizáciu, ale najviac obsah v súlade s potrebami spoločnosti.
Životaschopnosť a aktivita žiakov sa prejavovala aj vo veľmi dobrých výsledkoch v školskej a mimoškolskej činnosti. Absolventi školy sa dobre uplatňovali či už priamo v praxi alebo v ďalšom štúdiu na vysokých školách. V sedemdesiatych rokoch sa pozornosť vedenia školy viac sústredila na experimentálne overovanie nového obsahu učiva a materiálne vybavenie školy. Škola dobudovala odborné učebne anorganickej a organickej chémie, dve odborné učebne technológie, učebňu fyzikálnej chémie, učebňu cudzích jazykov, občianskej náuky. V mnohých predmetoch sa overovali nové učebné osnovy.

Rozvoj činnosti školy v rokoch 1981 -1990

Riaditeľom školy sa v roku 1981 stal Ing.Vladimír Kršiak. Ani v tomto období škola neustala v permanentnej snahe udržať jej meno a dobrú úroveň. Robila sa rekonštrukcia plynovodných a vodovodných rozvodov. Vybudovalo sa nové laboratórium automatizácie, ktoré sa po roku 1985 začalo pomaly transformovať na učebňu výpočtovej techniky. Mimoriadne úspechy dosiahla škola v oblasti Stredoškolskej odbornej činnosti.
Mimoriadne úspechy získali študenti SPŠCH aj v chemickej olympiáde.

Obdobie rokov 1990 -2001

V januári 1990 sa riaditeľom školy stal Ing.Stanislav Papánek. Jeho vzťah k škole bol mimoriadny. Pôsobil na nej ako žiak, učiteľ a v uvedenom období prevzal aj náročný post riaditeľa školy. Rok 1989 vytvoril nové podmienky pre prácu školy.
Vzniká integrovaný odbor chémia so svojimi zameraniami, z ktorých SPŠCH zatiaľ vyučuje analytickú chémiu a chémiu liečiv. Súčasne sa od roku 1992 otvára nový odbor technické a informatické služby v chémii.
Škola začína budovať učebne výpočtovej techniky a strojopisu. Mimoriadny význam nadobúda výuka cudzích jazykov. Mimoškolská činnosť sa môže popýšiť mimoriadnymi úspechmi v chemickej olympiáde, fyzikálnej olympiáde, matematických súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti. V roku 1993 sa škola stáva členom asociácie ASP – UNESCO a spolupracuje na projekte Modrý Dunaj. V školskom roku 1995/1996 sa stávame organizátormi celoštátneho kola SOČ. Škola sa zapája aj do medzinárodnej súťaže CEFIC a v roku 1995 získava čestné uznanie.
Najšikovnejší študenti reprezentujú školu aj v medzinárodnej súťaži Grand Prix Chimique. Treba tiež spomenúť, že v roku 1990 škola získala právnu subjektivitu.
Významným momentom meniacich sa podmienok školstva po roku 1990 je vznik Školských rád podľa zákona 542/1990 v znení jeho neskorších doplnkov a zmien. Rada školy plní tiež funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov škôl. Tieto úlohy sa za obdobie pôsobnosti spomínaného zákona snaží napĺňať i Rada školy pri SPŠCH.
Obdobie posledných rokov je poznamenané určitou všeobecnou krízou výrobnej, výskumnej i poľnohospodárskej sféry. V nových ekonomických podmienkach je uplatnenie absolventov priemyselných škôl oveľa náročnejšie. Preto i záujem o chemické odbory momentálne nie je taký, aby nás mohol uspokojiť.
A to bola aj výzva pre vedenie školy od augusta 1999 do júna 2008, kedy vo funkcii riaditeľky školy pôsobila RNDr.Zdenka Tamášová.
Za toto obdobie škola prešla výraznými zmenami – inovácia existujúcich študijných odborov a otvorenie nových, práca v projektoch spolufinancovaných ESF, školské projekty, škola sa stala pridruženou školou UNESCO, mnoho propagačných aktivít vo vzťahu k verejnosti.
V roku 2001 oslávila škola svoju 50-tnicu a odvtedy až do dnešného dňa prešla dvoma spojeniami – v roku 2004 sa škola spojila s SOU chemickým Skalická v Bratislave za vzniku Združenej strednej školy chemickej.

V roku 2008 sa ZSŠCH spojila s SOU chemickým, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave za vzniku Spojenej školy, Račianska 78 v Bratislave.