Charakteristika odboru Chemický a farmaceutický priemysel

Študijný odbor 2890 4 chemický a farmaceutický priemysel nadväzuje na predchádzajúce štúdium v trojročných učebných odboroch a umožňuje žiakom doplniť a rozšíriť si všeobecné a odborné vzdelanie na požadovanej úrovni a získať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu nadobudnuté chemické poznatky uplatniť v rôznych oblastiach výrobnej a nevýrobnej sféry. Cieľ odborného vzdelávania je orientovaný nielen v oblasti chemických odborov, ale smeruje do všetkých oblastí, v ktorých sa chemické deje uskutočňujú, v chemickej a farmaceutickej výrobe a službách.
Odborné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom odborných povinných a širokej škály voliteľných predmetov. Absolvovaním povinných odborných predmetov žiak získa základné vedomosti a zručnosti, ktoré si v závislosti od špecifických podmienok regiónu doprofiluje prostredníctvom vhodného výberu voliteľných odborných predmetov.
V predmete odborná prax si žiaci získané teoretické poznatky konkretizujú do osvojenia si nových náročných pracovných činností.
Voliteľné predmety umožňujú žiakom dotváranie svojho odborného a vzdelanostného profilu v súlade so zvolenou orientáciou, podľa ich osobných záujmov, predstáv a očakávaného uplatnenia sa v praxi či ďalšom štúdiu.
Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore.

Školský vzdelávací program Chemický a farmaceutický priemysel

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Školský vzdelávací progrma a učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.